S . T .   R U B B E R   F A C T O R Y   C O . , L T D

บ ริ ษั ท เ อ ส ที รั บ เ บ อ ร์   แ ฟ ค ต อ รี่   จำ กั ด